Hur kan diskriminering se ut?

Du som hyresvärd ansvarig för att det inte förekommer diskriminering i din verksamhet. Du ansvarar även för om en anställd eller inhyrd personal diskriminerar. Men hur kan diskriminering se ut och vem blir utsatt?

De tre vanligaste grunderna

De senaste fem åren (2015–2019) har DO fått in omkring 60 anmälningar om diskriminering per år som rör bostads­området. De vanligaste diskriminerings­grunderna som uppges i dessa anmälningar är:

1. Etnisk tillhörighet

2. Funktions­­nedsättning

3. Ålder

Det finns olika former av diskriminering

Till exempel får du som hyresvärd inte:

  • välja bort bostadssökande av skäl som har samband med en diskriminerings­grund.
  • ha sådana krav som indirekt diskriminerar någon.
  • trakassera bostads­sökande.
  • instruera en anställd att diskriminera någon.
Person som håller sig för huvudet och håller upp handen

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett missgynnande är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag.

För att ett sådant missgynnande ska utgöra diskriminering måste också en jämförelse göras med hur någon annan person har behandlats eller skulle ha behandlats.

Slutligen måste det finns ett orsakssamband mellan den diskriminerande handlingen och en av diskriminerings­grunderna.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Det är inte diskriminering om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Om hyresvärden eller någon som är anställd hos hyresvärden trakasserar en bostadssökande är det diskriminering. Med trakasserier menas ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskriminerings­grunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera är till exempel när hyresvärden ger en order eller instruerar en anställd eller någon annan i beroendeställning, att diskriminera någon som söker bostad hos hyresvärden.