hoppa till innehållet

Hur kan diskriminering se ut?

Du som hyresvärd är ansvarig för att det inte förekommer diskriminering i din verksamhet. Du ansvarar även för om en anställd eller inhyrd personal diskriminerar. Men hur kan diskriminering se ut och vem blir utsatt?

De tre vanligaste grunderna

De senaste fem åren (2015–2019) har DO fått in omkring 60 anmälningar om diskriminering per år som rör bostads­området. De vanligaste diskriminerings­grunderna som uppges i dessa anmälningar är:

1. Etnisk tillhörighet

2. Funktions­nedsättning

3. Ålder

Exempel på diskriminering

För att förstå vad diskriminering vid uthyrning av bostäder kan vara, kommer här några exempel på situationer som kan vara diskriminering. Om en händelse är diskriminering eller inte beror dock alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.

Etnisk sammansättning ges betydelse

En hyresvärd nekar en bostadssökande lägenhet med hänvisning till den etniska sammansättningen bland hyresgästerna i trappuppgången.

Regler om trångboddhet tillämpas olika

En hyresvärd nekar en familj med utländsk bakgrund bostad med hänvisning till regler om trångboddhet men samma regler gäller inte för andra bostadssökande.

Handplockar svenska namn

En hyresvärd säger att de ”handplockar” sina hyresgäster och att de endast väljer sökande med svenska namn.

Selektiv tillämpning

Personer med utländsk bakgrund behöver visa att de saknar betalningsanmärkningar för att få teckna ett hyreskontrakt, medan personer med svensk bakgrund inte behöver det.

Andra villkor för personer med funktionsnedsättning

En hyresvärd erbjuder endast ”provkontrakt” till bostadssökande med psykisk funktionsnedsättning.

Hudfärg påverkar vem som får bostad

En bostadssökande ska titta på en lägenhet. När hyresvärden ser att personens partner har mörk hudfärg vill hen inte längre hyra ut lägenheten till den bostadssökande.

Yngre personer väljs bort

En hyresvärd vill inte hyra ut lägenheter till personer i tjugoårsåldern för att de riskerar att störa grannarna i större omfattning än äldre personer.

Svenskt personnummer – krav för att stå i kö

Personer som saknar svenskt personnummer kan inte ställa sig i bostadskö.

Endast ”svenskar” godtas som hyresgäster

Hyresvärden har gett order om att endast ”svenskar” ska beviljas hyreskontrakt.

Avslutningsvis

Det krävs ingen avsikt att diskriminera för att en handling ska anses vara diskriminerande. Det är effekten för den enskilde som är avgörande.

Ett exempel är att en hyresvärd nekar en person med viss hudfärg att hyra en lägenhet på grund av att andra hyresgäster uttryckt att de inte vill ha grannar av en viss etnisk tillhörighet.

Även om avsikten varit att bespara någon lidande eller obehag men effekten blir att personen nekas att hyra en lägenhet, finns orsaks­sambandet mellan handlings­sättet och diskriminerings­grunden.

Det finns olika former av diskriminering

Till exempel får du som hyresvärd inte:

  • välja bort bostadssökande av skäl som har samband med en diskrimineringsgrund.
  • ha sådana krav som indirekt diskriminerar någon.
  • trakassera bostadssökande.
  • instruera en anställd att diskriminera någon.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett missgynnande är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag. För att ett sådant missgynnande ska utgöra diskriminering måste också en jämförelse göras med hur någon annan person har behandlats eller skulle ha behandlats.

Slutligen måste det finns ett orsakssamband mellan den diskriminerande handlingen och en av diskriminerings­grunderna.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Det är inte diskriminering om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Om hyresvärden eller någon som är anställd hos hyresvärden trakasserar en bostadssökande är det diskriminering. Med trakasserier menas ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskriminerings­grunderna.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera är till exempel när hyresvärden ger en order eller instruerar en anställd eller någon annan i beroendeställning, att diskriminera någon som söker bostad hos hyresvärden.

Övning: Finns det en risk för diskriminering?

Du kommer nu få ta del av några exempel. Skulle du säga att hyresvärdens agerande riskerar att utgöra diskriminering? Eller bedömer du att det troligtvis inte är fråga om diskriminering?

Exempel 1 av 7 En hyresvärd väljer enbart personer som kan prata flytande svenska.

Återkoppling

Förfaringssättet framstår som neutralt men riskerar att särskilt missgynna personer som har svenska som andraspråk och skulle därför kunna utgöra indirekt diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Om en person som blivit bortvald på grund av bristande språkkunskaper skulle väcka talan i domstol, skulle domstolen sannolikt begära att hyresvärden kunde visa att hen haft ett godtagbart ändamål med kravet, och att kravet varit lämpligt och nödvändigt.

Exempel 2 av 7 En hyresvärd nekar ett par att hyra en bostad när hyresvärden får reda på att det är två män som ska bo i lägenheten.

Återkoppling

Paret har blivit sämre behandlat än ett heterosexuellt par skulle ha blivit i en jämförbar situation, och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Exempel 3 av 7 En hyresvärd vill höja ett bostadsområdes status och ställer ett inkomstkrav på fem gånger årshyran med förhoppningen att personer med utländsk bakgrund inte uppfyller kravet.

Återkoppling

Att ställa ett inkomstkrav på fem gånger årshyran är att betrakta som ett neutralt uthyrningskriterium. Sådana krav ska bedömas utifrån bestämmelserna om indirekt diskriminering om inte det bakomliggande syftet är att utesluta en viss grupp från att hyra en bostad. I det här fallet verkar det vara fråga om att försöka minska antalet boende med utländsk bakgrund, varför agerandet skulle kunna utgöra direkt diskriminering.

Exempel 4 av 7 Alla personer som sitter i rullstol får ett hyrespåslag.

Återkoppling

Personer som sitter i rullstol blir sämre behandlade än andra hyresgäster och det verkar finnas ett orsakssamband med diskrimeringsgrunden funktionsnedsättning.

I ett tillsynsärende bedömde DO att en hyresgäst missgynnats när hyresvärden avsåg att ta ut ett extra slitagetillägg på grund av att hyresgästens hjälpmedel och behov av assistent ansågs medföra ett ökat slitage på lägenheten. Mot bakgrund av omständigheterna i det här enskilda fallet bedömde DO att agerandet utgjorde direkt diskriminering, se DO:s diarienummer GRA 2017/27.

Exempel 5 av 7 Ett bostadsbolag har en nedre åldersgräns på 18 år för att få ställa sig i bostadskö.

Återkoppling

Det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla personer olika utifrån ålder, om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Vad gäller bostadsköer förekommer i regel en nedre åldersgräns, normalt 18 år eller eventuellt något lägre. I förarbetena till diskrimineringslagen anges att det inte har ansetts kunna resas några invändningar mot sådana åldersgränser. Vidare anges att avsaknaden av åldersgräns kan anses missgynna unga som till exempel byter bostadsort för arbete eller studier eller som kommer till Sverige från ett annat land och som därmed inte kunnat stå i bostadskö under en längre tid. Vilken ålder som ska gälla för att få stå i kö får bestämmas med hänsyn till lämplighet och nödvändighet för att uppnå syftet.

Exempel 6 av 7 En man meddelar att han vill hyra en lägenhet. Hyresvärden säger att det är okej, men när hyresvärden får reda på att mannen är rom får han inte hyra lägenheten.

Återkoppling

Den beskrivna händelsen är hämtad från ett verkligt ärende (Hovrätten för västra Sveriges dom den 15 januari 2009, i mål nr T 3501–08). Domstolen kom fram till att hyresvärden hade diskriminerat mannen av skäl som hade samband med etnisk tillhörighet och att det varit fråga om direkt diskriminering.

Exempel 7 av 7 En hyresvärd ställer krav på svenskt medborgarskap för att personer ska få teckna hyreskontrakt.

Återkoppling

Exemplet är hämtat från en tillsyn som DO har gjort, se (DO:s diarienummer GRA 2016/11).

Eftersom hyresvärden inte kunde ange något sakligt skäl bakom kravet bedömde DO att kravet på svenskt medborgarskap inte kunde anses vara berättigat. Även om medborgarskap i sig inte omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet så kan ett icke berättigat krav på svenskt medborgarskap ändå riskera att bedömas som indirekt diskriminerande, eftersom sådana krav typiskt sett missgynnar människor med annat etniskt eller nationellt ursprung än svenskt.