Medför era krav en risk för diskriminering?

De uthyrningskriterier ni väljer att tillämpa på bostadssökande påverkar risken för diskriminering. Ett sätt att förebygga diskriminering är att undersöka om era krav riskerar att drabba en viss grupp, om syftet med kraven är berättigade och om kraven är lämpliga och nödvändiga.

Höghus med lägenheter och balkonger.

Uthyrningskriterier och risker för diskriminering

DO:s erfarenhet är att det ofta saknas kunskap om vilka uthyrningskriterier som kan vara problematiska ur diskrimineringssynpunkt. Det är särskilt svårt att identifiera vilka krav som kan medföra en risk för indirekt diskriminering. I det här avsnittet tittar vi närmare på uthyrningskriterier och risker för diskriminering.

Indirekt diskriminering - hur görs bedömningen?

Såhär görs den juridiska bedömningen av om ett uthyrningskriterium innebär indirekt diskriminering:

Först görs en bedömning av om ett uthyrnings­kriterium särskilt kan anses missgynna personer med visst kön, viss köns­överskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan tros­uppfattning, viss funktions­nedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Därefter görs en prövning om kriteriet har ett berättigat syfte.

Om kriteriet har ett berättigat syfte ska det prövas om kriteriet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Frågan är om det finns andra, icke diskriminerande handlings­alternativ eller medel för att uppnå syftet?

Slutligen prövas om kriteriet framstår som orimligt i förhållande till det eftersträvade syftet och om det på ett orimligt sätt skadar enskildas berättigade intressen.