hoppa till innehållet

Medför era krav en risk för diskriminering?

De uthyrningskriterier ni väljer att tillämpa på bostadssökande påverkar risken för diskriminering. Ett sätt att förebygga diskriminering är att undersöka om era krav riskerar att drabba en viss grupp, om syftet med kraven är berättigade och om kraven är lämpliga och nödvändiga.

Uthyrningskriterier och risker för diskriminering

DO:s erfarenhet är att det ofta saknas kunskap om vilka uthyrningskriterier som kan vara problematiska ur diskrimineringssynpunkt. Det är särskilt svårt att identifiera vilka krav som kan medföra en risk för indirekt diskriminering. I det här avsnittet tittar vi närmare på uthyrningskriterier och risker för diskriminering.

Indirekt diskriminering ─ hur görs bedömningen?

Såhär görs den juridiska bedömningen av om ett uthyrningskriterium innebär indirekt diskriminering:

1

Först görs en bedömning av om ett uthyrnings­kriterium särskilt kan anses missgynna personer med visst kön, viss köns­överskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan tros­uppfattning, viss funktions­nedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

2

Därefter görs en prövning om kriteriet har ett berättigat syfte.

3

Om kriteriet har ett berättigat syfte ska det prövas om kriteriet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Frågan är om det finns andra, icke diskriminerande handlings­alternativ eller medel för att uppnå syftet?

4

Slutligen prövas om kriteriet framstår som orimligt i förhållande till det eftersträvade syftet och om det på ett orimligt sätt skadar enskildas berättigade intressen.

Reflektera över er uthyrningspolicy och uthyrningskriterier

Att reflektera över er uthyrningspolicy och syftet bakom era uthyrningskriterier är ett sätt att förebygga diskriminering. Ta dig gärna tid att reflektera kring följande frågor.

  • Vilka krav ställer ni på bostadssökande?
  • Riskerar kraven att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder?
  • Är det tydligt för dig vad syftet bakom de olika kraven är?
  • Vet du om syftet bakom respektive krav uppnås med hjälp av kravet?
  • Kan det finnas andra alternativ eller medel för att uppnå syftet?

Exempel på uthyrningskriterie som DO identifierat skulle kunna medföra en risk för diskriminering.

Oproportionerligt höga inkomstkrav

Oproportionerligt högt ställda krav på inkomst i relation till hyran är en fråga som DO är intresserad av att få prövad i domstol. Det finns hyresvärdar som tillämpar inkomstkrav på fyra, ibland fem gånger årshyran. Sådana högt ställda inkomstkrav kan exempelvis, baserat på statistik från SCB, riskera att särskilt missgynna personer med viss ålder, visst kön, viss funktionsnedsättning och viss etnisk tillhörighet.

Ett vanligt syfte med inkomstkrav är att säkerställa att hyresgästen kan betala hyran. Även om syftet troligen skulle anses berättigat, så är frågan om det verkligen är lämpligt och nödvändigt att ställa så höga inkomstkrav som fyra eller fem gånger årshyran.

Det finns inga studier som visar på några orsakssamband mellan att ställa höga krav på inkomster i förhållande till hyran och att förebygga senare problem med uteblivna hyresbetalningar. Enligt Boverket finns det heller ingen statistik som pekar på att en viss inkomst skulle vara en försäkran för bostadsbolaget att hyran blir betald och betald i tid.

Exempel på uthyrningskriterie som DO identifierat skulle kunna medföra en risk för diskriminering.

Krav som innebär att endast inkomst från lönearbete godkänns

En annan typ av krav som DO identifierat skulle kunna medföra en risk för diskriminering – men som inte prövats av domstol – handlar om att olika typer av ersättningar och bidrag inte godkänns som inkomst. Ett krav som innebär att endast inkomster från lönearbete godkänns är neutralt utformat, men riskerar till exempel att särskilt missgynna personer som uppbär ålderspension, eftersom pension enligt ett sådant krav inte får tillgodoräknas som inkomst.

Pension kan anses vara oupplösligen förenat med diskrimineringsgrunden ålder, varför tillämpningen av ett sådant krav under vissa omständigheter skulle kunna utgöra direkt diskriminering.