Vad innebär förbudet mot diskriminering?

Ingen ska bli diskriminerad i samband med uthyrning av bostäder. Därför är diskriminering vid tillhandahållande av bostäder förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Vad är förbjudet?

Personer som går på en gata

Förbud i stora delar av samhället

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom flera olika samhälls­områden, bland annat arbets­livet och utbildnings­området.

En förenklad beskrivning av diskriminering är att en person missgynnas eller kränks. Miss­gynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskriminerings­grunderna.

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering och innehåller också ett förbud mot repressalier.

Läs mer om de olika formerna av diskriminering och repressalie­förbudet på do.se
Lägenhetshus

Förbud inom bostadsområdet

Den som, utanför privat- och familjelivet, tillhanda­håller bostäder till allmänheten får inte diskriminera någon. Det framgår i diskriminerings­lagen.

Särbehandling som har samband med kön eller ålder kan dock vara tillåten om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Hand som håller ett förstoringsglas

Tillsyn över diskriminerings­lagen

Diskriminerings­ombudsmannen (DO) utövar tillsyn över att diskriminerings­lagen följs.

En tillsyn innebär att DO gör en utredning för att ta reda på om den verksamhet som granskas följer diskriminerings­lagen.

DO driver även en del principiellt viktiga fall till domstol.

Sju diskriminerings­grunder

Lagen omfattar sju diskriminerings­grunder. Läs mer om hur de definieras på do.se: Skyddade diskriminerings­grunder Länk till annan webbplats.

Etnisk tillhörighet

Funktions­nedsättning

Kön

Könsöver­skridande identitet eller uttryck

Religion eller annan tros­uppfattning

Sexuell läggning

Ålder

Tre undantag

Siffran 1

Bristande tillgänglighet

I diskriminerings­lagen finns ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Förbudet gäller inom många samhälls­områden men inte inom bostadsområdet.

Läs mer om bristande tillgänglighet på do.se
Siffran 2

Ålder

Det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla personer olika utifrån ålder, om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det kan till exempel gälla nedre åldersgränser för seniorboenden och ungdomsbostäder.

Siffran 3

Kön

Det kan vara tillåtet för en hyresvärd att behandla kvinnor och män olika vid tillhandahållande av bostäder, om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det kan till exempel gälla skyddade boenden för hot- eller våldsutsatta kvinnor eller män.

Bevislättnad vid påstådd diskriminering

En bevisregel i diskriminerings­lagen ger den som påstår diskriminering en viss bevislättnad. Den som anser sig diskriminerad, exempelvis genom att ha nekats bostad hos en hyresvärd, ska visa omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering har förekommit.

Om den som upplevt sig diskriminerad visat omständigheter som gör det antagligt att diskriminering har förekommit så ska hyresvärden visa att diskriminering inte har skett.

Person som läser från ett papper