hoppa till innehållet

Vad kan jag som hyresvärd göra?

Diskriminering är förbjuden vid tillhandahållande av bostäder. Även om lagen inte kräver att du som hyresvärd arbetar för att förebygga diskriminering, har du allt att vinna på att se till att diskriminering inte uppstår i enskilda fall. Att förebygga handlar om att se över verksamheten och åtgärda de eventuella brister som ni hittar. Här är några tips!

Se över hur ni förmedlar era bostäder

Du som hyresvärd har ett stort ansvar för att se till att förmedlingen av bostäder sker på ett icke-diskriminerande sätt.

Undersök risker

Det är upp till er hur ni väljer att förmedla era bostäder, så länge det inte sker på ett diskriminerande sätt. Finns det risk för att diskriminering sker i er förmedlingsprocess i dag?

Bemöt likvärdigt

Bemöter ni bostadssökande som kontaktar er på ett likvärdigt sätt, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning?

Var transparanta

Är ni transparanta och tydliga med hur urvalsprocessen går till och vilken turordning som gäller? Är det lätt att hitta den informationen på er webbplats?

Kommunicera tillgängligt

Är informationen på er webbplats tillgänglig för personer med någon form av funktionsnedsättning?

Agera konsekvent

Risken för diskriminering kan öka med utrymmet för godtyckliga bedömningar. Finns det utrymme för er personal för att låta personliga värderingar och attityder påverka vem som erbjuds ett hyreskontrakt?

Att kunna förklara

Om någon upplever sig diskriminerad i samband med er uthyrning, kan ni i efterhand förklara hur förmedlingen har gått till?

Se över de krav ni ställer på blivande hyresgäster

Du som är hyresvärd är en viktig samhällsaktör. De krav som ni ställer på de som söker bostad påverkar många människors chanser på bostadsmarknaden. Ni kan göra skillnad.

Reflektera över er uthyrningspolicy och syftet bakom era uthyrningskriterier.

Riskerar de att missgynna personer med en viss ålder, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning?

Leder kriterierna till måluppfyllelse och/eller finns det bättre sätt att uppnå syftet?

Har ni en öppen och tydlig uthyrningspolicy för vilka ni hyr ut till och vilka krav ni ställer?

Om inte kan det vara en god idé att ta fram en skriftlig sådan.

Det är upp till er vilka krav ni ställer på era hyresgäster, så länge kraven vare sig är direkt eller indirekt diskriminerande.

Kan du se några risker för diskriminering med de krav ni ställer idag?

Det finns hyresvärdar som inte godtar vissa inkomster.

Om en hyresvärd ställer ett krav som drabbar en viss skyddad grupp och som är oupplösligen förenat med en diskrimineringsgrund, kan det utgöra diskriminering, till exempel att ålderspension inte godtas som inkomst.

Ställer ni sådana krav som riskerar att drabba en viss grupp?

Finns det situationer när ni avviker från de vanliga rutinerna?

Finns det risker för diskriminering i samband med sådana situationer?

Om inte samma krav ställs på alla bostadssökande kan det leda till diskriminering.

Tillämpas era kriterier konsekvent eller finns det risk för att vissa krav tillämpas selektivt?

Finns det utrymme för subjektiva bedömningar i er prövning av bostadssökanden?

Utbilda era anställda och följ upp hur arbetet går

Att känna till vad diskrimineringsförbudet innebär är en förutsättning för att förebygga diskriminering. Om ni arbetar cykliskt och följer upp hur arbetet mot diskriminering fungerar kan det förebyggande arbetet bli mer effektivt.

Hyresvärden är ansvarig

Du som hyresvärd är ansvarig för att diskriminering inte sker, oavsett om den diskriminerande handlingen utförs av anställd, inhyrd personal eller om du anlitar någon annan att sköta uthyrningen. Vilken kunskap har de berörda om diskriminerings­förbudet och vad det innebär?

Ge tillräcklig utbildning

Se till att all berörd personal får tillräcklig utbildning i sina skyldigheter utifrån diskriminerings­lagen. Ni kan exempelvis låta alla berörda anställda gå igenom denna guide och samtala om den gemensamt efteråt. Låt också guiden gärna vara en del av er introduktion för nyanställda.

Systematiskt arbetssätt

Bedrivs arbetet mot diskriminering på ett metodiskt sätt? Ett sätt att öka systematiken kan vara att inkludera diskriminering i sin årliga hållbarhets­redovisning eller annat systematiskt kvalitetsarbete.

Rutiner

Finns det rutiner för att kontinuerligt se över, uppdatera och eventuellt revidera er uthyrningspolicy?

Uppföljning

Hur följer ni upp att diskriminering inte sker i er verksamhet? Detta kan göras på många sätt, exempelvis via stickprovs­kontroller, samtal och enkäter. Det finns hyresvärdar som inkluderar frågor om upplevd diskriminering i sina trivselenkäter till hyresgästerna.

Åtgärder

Har ni hittat möjliga risker för diskriminering som ni vill åtgärda? Förutom att bestämma vad som ska göras åt det, bestäm också när och hur åtgärderna ska följas upp.