Vad kan jag som hyresvärd göra?

Diskriminering är förbjuden vid tillhandahållande av bostäder. Även om lagen inte kräver att du som hyresvärd arbetar för att förebygga diskriminering, har du allt att vinna på att se till att diskriminering inte uppstår i enskilda fall. Att förebygga handlar om att se över verksamheten och åtgärda de eventuella brister som ni hittar. Här är några tips!

Se över hur ni förmedlar era bostäder

Du som hyresvärd har ett stort ansvar för att se till att förmedlingen av bostäder sker på ett icke-diskriminerande sätt.

Figur av papper och penna

Undersök risker

Det är upp till er hur ni väljer att förmedla era bostäder, så länge det inte sker på ett diskriminerande sätt. Finns det risk för att diskriminering sker i er förmedlingsprocess i dag?

Tre silhuetter på personer med olika färg

Bemöt likvärdigt

Bemöter ni bostadssökande som kontaktar er på ett likvärdigt sätt, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning?

Figur av ett kösystem

Var transparenta

Är ni transparenta och tydliga med hur urvalsprocessen går till och vilken turordning som gäller? Är det lätt att hitta den informationen på er webbplats?

Datorskärm

Kommunicera tillgängligt

Är informationen på er webbplats tillgänglig för personer med någon form av funktionsnedsättning?

Figur av dokument med förstoringsglas på sig

Agera konsekvent

Risken för diskriminering kan öka med utrymmet för godtyckliga bedömningar. Finns det utrymme för er personal för att låta personliga värderingar och attityder påverka vem som erbjuds ett hyreskontrakt?

Figur med två pratbubblor

Att kunna förklara

Om någon upplever sig diskriminerad i samband med er uthyrning, kan ni i efterhand förklara hur förmedlingen har gått till?

Utbilda era anställda och följ upp hur arbetet går

Att känna till vad diskrimineringsförbudet innebär är en förutsättning för att förebygga diskriminering. Om ni arbetar cykliskt och följer upp hur arbetet mot diskriminering fungerar kan det förebyggande arbetet bli mer effektivt.

Silhuett på en man framför ett höghus

Hyresvärden är ansvarig

Du som hyresvärd är ansvarig för att diskriminering inte sker, oavsett om den diskriminerande handlingen utförs av anställd, inhyrd personal eller om du anlitar någon annan att sköta uthyrningen. Vilken kunskap har de berörda om diskriminerings­förbudet och vad det innebär?

Silhuett av person vid en datorskärm

Ge tillräcklig utbildning

Se till att all berörd personal får tillräcklig utbildning i sina skyldigheter utifrån diskriminerings­lagen. Ni kan exempelvis låta alla berörda anställda gå igenom denna guide och samtala om den gemensamt efteråt. Låt också guiden gärna vara en del av er introduktion för nyanställda.

Fyra pilar som bildar en cirkel

Systematiskt arbetssätt

Bedrivs arbetet mot diskriminering på ett metodiskt sätt? Ett sätt att öka systematiken kan vara att inkludera diskriminering i sin årliga hållbarhets­redovisning eller annat systematiskt kvalitetsarbete.

Figur av en klocka

Rutiner

Finns det rutiner för att kontinuerligt se över, uppdatera och eventuellt revidera er uthyrningspolicy?

Två dokument med checklista och stapeldiagram 

Uppföljning

Hur följer ni upp att diskriminering inte sker i er verksamhet? Detta kan göras på många sätt, exempelvis via stickprovs­kontroller, samtal och enkäter. Det finns hyresvärdar som inkluderar frågor om upplevd diskriminering i sina trivselenkäter till hyresgästerna.

Dokument med checklista

Åtgärder

Har ni hittat möjliga risker för diskriminering som ni vill åtgärda? Förutom att bestämma vad som ska göras åt det, bestäm också när och hur åtgärderna ska följas upp.